การอาสาสมัคร

กิจกรรมเสวนาแนะแนวอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
28 มีนาคม 2561 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัย แซ่ถ่อง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 53  (คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 7) ปัจจุบันประจำที่ บ.Traveloka Thailand ตำแหน่ง Payment & Refund Support Team Leader มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 130 อาคารสิริวิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ................ภาพและข่าวจาก facebook คณะศิลปศาสตร์

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card