การอาสาสมัคร
การบรรยายพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์สู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมต้อนรับทีมวิทยากรและเป็นประธานเปิดงานการบรรยายพิเศษ “สร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์สู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่” โดยนายสุชน สมคิด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตำแหน่ง Marketing Executive สังกัด True Next Gen/Co-Hop ณ ห้องเอนกประสงค์ (411) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมสร้างแรงบัลดาลใจในการเป็นผู้นำ ให้เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา และนำไปสู่คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card