การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่าให้คำปรึกษารุ่นน้อง ทำบริษัท IQmed Innovation 
12 ม.ค. 2561 ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 40 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ให้คำปรึกษารุ่นน้องบริษัท IQmed Innovation ขอบคุณภาพและข่าวจากสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card