การอาสาสมัคร

นายเอกวัจน์ สหกิจ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 45 (KA) บรรยายพิเศษเรื่อง เห็ดและอุตสาหกรรมความงามไทย 
22 ธันวาคม 2560  นายเอกวัจน์ สหกิจ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 45 (วิทยาเขตกาญจนบุรี ) ประธานกรรมการ บริษัทเดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เสียสละเวลาเดินทางมาบรรยายพิเศษเรื่อง " เห็ดและอุตสาหกรรมความงามไทย " พร้อมกับพบปะพูดคุย ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 2 โดยมี รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์  อาจารย์ประจำสาขาวิชา ให้การต้อนรับ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ โรงเรือนเพาะเห็ด สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี....ขอบคุณภาพและข่าวจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card