การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2560 ศิษย์เก่าจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบปะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุมอมร 84  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดนครสวรรค์...............
ภาพจาก-งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา, ประชาสัมพันธ์ และคุณไพศาล เจียนศิริจินดาศิษย์เก่าจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card