การอาสาสมัคร

สมาคมศิษย์เก่าว.ศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดโครงการ ทำบุญ@พม่า 
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดโครงการ ทำบุญ@พม่า การกุศล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2560  
ภาพจาก อ.ชยานันท์ มโนเกษมสุข

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card