การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นกระบวนกรโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษายุค 4.0
4-5 มีนาคม 2560  คุณพิทักษ์ ศรีตะวัน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 44 รุ่นที่ 112 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการกีฬา รุ่นที่ 1 เป็นกระบวนกรในโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษายุค 4.0  ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  ศาลายา นครปฐม
ขอบคุณภาพและข่าวจากนางสาวฐิติกรณ์ ยาวิไชย

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card