การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี) ร่วมเป็นวิทยากรโครงการรักออมรู้พอเพียง

15 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 411 อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณกนกพร แตกเงิน และคุณนฤมล มหิกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 51 (วิทยาเขตกาญจนบุรี) ได้เป็นวิทยากรกิจกรรมแนะนำการสร้างรายได้จากธุรกิจระดับย่อม ให้แก่น้องๆนักศึกษาผู้ร่วมโครงการรักออมรู้พอเพียง โดยคุณกนกพร แตกเงิน ได้ให้แง่คิดแก่น้องๆไว้ว่า “ความสำเร็จของชีวิตไม่ได้เกิดจากความรู้ที่ร่ำเรียนเท่านั้น แต่เกิดจากหัวใจที่อยากทำงานนั้นๆ...."

ศิษย์สัมพันธ์ขอแสดงความขอบคุณ คุณกนกพร แตกเงิน และคุณนฤมล มหิกุล ที่ได้กลับมาทำกิจกรรมกับน้องๆนักศึกษาในครั้งนี้

ขอบพระคุณข่าวและภาพประกอบจาก Facebook Teerasuk Srisun

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card