การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีกลับมาบรรยายเรื่องดัชนีความบริบูรณ์และการเก็บเกี่ยวให้น้องๆ

7 .พ. 2560 ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 113 รหัส 45 (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)ได้กลับมาบรรยายเรื่องดัชนีความบริบูรณ์และการเก็บเกี่ยวให้น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ศิษย์สัมพันธ์ขอแสดงความขอบคุณดร.ชัยรัตน์ บูรณะที่ได้กลับมาทำการอาสาสมัครเพื่อน้องๆในครั้งนี้

ขอบพระคุณข่าวและภาพประกอบจาก Facebook Chairat Burana

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card