การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมโครงการ “ทาสีห้องเรียน ทำดีเพื่อพ่อ”
ขอบพระคุณข่าวและภาพประกอบจาก facebook ผศ.ดร. วรรณสิริ พันธุ์อุไร
1 ก.พ. 2560 ผศ.ดร. วรรณสิริ พันธุ์อุไร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2541 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) เชิญชวนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธาร่วมทาสีและบริจาคสีสำหรับทาอาคาร 3 (ตึกแดง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้กิจกรรม “ทาสีห้องเรียน ทำดีเพื่อพ่อ” 
----------------------- 
ขอบพระคุณภาพประกอบจาก facebook ผศ.ดร. วรรณสิริ พันธุ์อุไร

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card