การอาสาสมัคร
โครงการรุ่นพี่วิศวะมหิดลเล่าเรื่อง ในหัวข้อ วันแรกในอาชีพวิศวกร

4 กันยายน 2561   สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการรุ่นพี่วิศวะมหิดลเล่าเรื่อง ในหัวข้อ วันแรกในอาชีพวิศวกร ห้อง R-532 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card