การอาสาสมัคร

Walk&Run for 4 Legged Friends
22 กรกฎาคม 2561 หน่วยศิษย์สัมพันธ์ออกบูธพบปะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Walk&Run for 4 Legged Friends ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ แหล่งนันทนาการทางน้ำ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card