การอาสาสมัคร

โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น
25 เมษายน 2561 นายณัฐพงศ์ เลื่อนแป้น ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 56 รุ่นที่ 124 (ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มาเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น ณ ห้องประชุม 323 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา.........ภาพและข่าวจาก facebook DSS Mahidol และ Mahidol University

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card