การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรยายการออมเพื่ออนาคต
28 มิถุนายน 2560 นายภาสกร แดงนาค ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 37 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  เป็นวิทยากรในโครงการ workshop การออมเงิน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ขอบพระคุณภาพและข่าวจาก facebook สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card