การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน จากพี่สู่น้องและการเปิดโลกกว้างสู่สังคม
30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวรากร เลาหเสรีกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 11) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง"การเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน จากพี่สู่น้องและการเปิดโลกกว้างสู่สังคม" ในการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card