การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่าชาวค่ายมหิดลอนุสรณ์เยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ 7 และ 7/1 จังหวัดบุรีรัมย์
27 พฤษภาคม 2560 รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเข้าเยี่ยมโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ 7 และ 7/1 จังหวัดบุรีรัมย์ (โรงเรียนบ้านหัวถนน โคกใหญ่ และโรงเรียนบ้านหนองแวง) พร้อมด้วย กลุ่มศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้สร้างค่ายมหิดลอนุสรณ์ 1-7 เมื่อ 40 ปีทีแล้ว และนักศึกษาตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ฯ สภานักศึกษา และชมรมต่าง ฯ
การเข้าเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ ได้เสนอขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียน ในขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงได้เสนอขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนสร้างกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card