การอาสาสมัคร

อธิการบดีนำทีมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
28 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเข้าเยี่ยมโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กลุ่มศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้สร้างค่ายมหิดลอนุสรณ์ 1-7 เมื่อ 40 ปีทีแล้ว และนักศึกษาตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ฯ สภานักศึกษา และชมรมต่าง ฯ
การเข้าเยี่ยมโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ครั้งนี้อธิการบดีเป็นตัวแทนมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาที่รวบรวมโดยกลุ่มศิษย์เก่าและหน่วยศิษย์สัมพันธ์ให้นายบุญเรือง สาทะรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card