การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 21 รุ่นที่ 89 (SI) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดล  และโรงเรียนเครือข่ายมหิดลอนุสรณ์ 1-7
หลังจบการประชุมนายแพทย์สรรัตน์ ได้เขียนบบความผ่าน facebook ส่วนตัว ดังนี้ " ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอาจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ กับเหล่าศิษย์เก่ารุ่นเกษียณไปแล้ว ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายมหิดลอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆในชุมชนที่เกิดขึ้นหรือได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจิตอาสาและศิษย์มหิดลในอดีต นั่งฟัง ร่วมเรียนรู้แล้วรู้สึกดี... ภูมิใจในความเป็นศิษย์มหิดล... เห็นพลังของมหิดล... เห็นศักยภาพของเครือข่ายฯ เห็นโอกาสในการพัฒนางานกิจการนักศึกษาเพื่อสังคม... ช่วยเติมพลังซึ่งกันและกันในการทำสิ่งเล็กๆดีๆต่อไป -อยากให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นบ้าง และส่วนหนึ่งขอให้เราได้กระทำ- " 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card