สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
สามศิษย์เก่ากับสามเรื่องราว
"เพราะทุกก้าวที่เดินล้วนมีความหมาย"
งานเบิกฟ้ากิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
The Meaningful Journey กับคุณจาด้า อินโตร์เร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 122
The Meaningful Journey กับหน่วย DSS โดยคุณ ยงสิทธิ์ ยงค์กมล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 115
The Meaningful Journey กับธนาคารจิตอาสา โดยคุณโชติศักย์ กิจพรยงพันธ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 118

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card