สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล กลับมาเยี่ยมวิทยาลัยนานาชาติ
18 มิ.ย. 2561 ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กลับมาเยี่ยมอาจารย์และให้สัมภาษณ์ลงวารสารของวิทยาลัยนานาชาติในการนี้หน่วยศิษย์สัมพํนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมขอสัมภาษณ์ตามหัวข้อของกิจกรรม Mahidol Alumni Talkด้วย

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card