สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นด้านความคาดหวังและความผูกพันบัณฑิตปีการศึกษา 2559
ถ้าหากท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลขอให้ติดต่อนัดหมายรับของรางวัลได้ที่ mahidolalumni@mahidol.ac.th
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมตอบคำถามเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยรักและผูกพัน,
หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card