สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทนาบรมราชชนนี ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา พันธ์ภักดี พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 37 รุ่นที่ 105 (NS) และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล พยาบาลดีเด่นสาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 33 รุ่นที่ 101 (RA)

โดยรับประทานรางวัล จาก มล.สราลี กิติยากร (ผู้แทนพระองค์ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) ในงานวันพยาบาลสากล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card