สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2524 (PH#29) ( สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย #3)
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card