สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทยหญิงจีรภัทร จันทรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสารนาถ ล้อพูลศรี นิยม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยจะเข้ารับรางวัลในงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา....... ข่าวจาก https://old.mahidol.ac.th/th/latest_news61/teacher2/teacher2.html

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card