สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัว Club Friday@Salaya “พี่สุดเก๋าเล่าเรื่อง...ET” เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ และแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.... ขอบคุณภาพและขาวจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card