สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์ ), 2538 รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัท Clarivate Analytics ..... ภาพและข่าวจาก คณะวิทยาศาสตร์ (15 ธ.ค. 2560)

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card