สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ทบทวนข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลตำแหน่งรัฐมนตรี
ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน  2560 ประกาศราชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี 2 ท่าน คือ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ (PY,11) รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร (SI,83) รับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนี้หน่วยศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้หากทบทวนข้อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี หรือ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาระดับประเทศ จะพบข้อมูลศิษย์เก่าดังนี้  
• ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร (SI, 76) ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบัน
• ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา (SI, 78) ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
• ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน  (RA, 5)  ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
• ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
• รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม (SI, 89) ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card