สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2560
ภาพจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
18 ตุลาคม 2560 ศ. เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกฯ คนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  และ รศ. ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รศ.นพ มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุน สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2560 ในปีนี้มีนักศึกษาได้รับทุน จำนวน 82 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 12 ทุน ระดับปริญญาโท จำนวน 70 ทุน จำนวนทุนละ 15,000 บาท สนับสนุน โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 62 ทุน และบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 20 ทุน ………….. ข่าวจาก facebook  บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card