สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกจากกิจกรรมถ่ายภาพกับซุ้มศิษย์สัมพันธ์

กนกวรรณ ไตรวุฒิปัญญาวงศ์
ณัฐพล ศรีหาวงค์ 
ธัญวลัย พยุง
เอกสิทธิ์ ทองสีนวล 
ปาจรีย์ จันทร
มยุรา สร้อยชื่อ
ลักษณีย์ บุญขาว
ว่าที่ร้อยตรี ภัทรพล ตันตระกูล
สุพรทิพย์ อนันตปุระ

ขอให้ผู้โชคดีติดต่อนัดหมายวัน เวลา รับของที่ระลึกได้ที่กองกิจการนักศึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-849-4651
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card