สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

หน่วยศิษย์สัมพันธ์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 2559

หน่วยศิษย์สัมพันธ์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 2559
- ศ.พญ.กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  (SI 90)
- รศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2538 (DT)
- ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2520 (SI)
ขอบคุณภาพและข่าวจากหนังสือข่าวสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 3 มีนาคม 2560
อ่านข่าวฉบับเต็ม และแรงบันดาลใจของอาจารย์ทั้ง 4 ท่านได้ที่
View PDF

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card