สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
24 ก.พ. 2560 ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนาศึกษา เข้าร่วมงานทำบุญเดือนเกิด ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการทำบุญครั้งนี้ กองบริหารงานทั่วไป เป็นเจ้าภาพ
ภาพและข่าวจากนางสุจิรารัตน์  รัชตพงศ์บวร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 43 รุ่นที่ 111

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card