สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ร่วมแสดงความยินดีพลตํารวจตรี วิฑูรย์ นิติวรางกูร ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ พลตํารวจโท 
27 ม.ค. 2560  ณ  ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร ชั้น 2 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่ พลตํารวจตรี วิฑูรย์ นิติวรางกูร  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส  21 รุ่นที่  89 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ พลตํารวจโท และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ โดยโปรดเกล้า ฯ เมื่อ 12 ม.ค.60  มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card