สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2019 โดยมหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีที่สุดของประเทศไทย และมีอันดับที่ดีที่สุดในไทยในตัวชี้วัดด้าน Teaching, Citations และ International Outlook 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://mahidol.ac.th/th/2018/the2019/

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card