สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 83 ที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด้านเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงการเดินทางและท่องเที่ยว มอบโดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตตยาทร - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการ เรื่อง "ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการโรงพยาบาล การแพทย์และสาธารณสุขไทย" เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card