สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

แสดงความยินดีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับรางวัลมหิดลทยากร 

2 มีนาคม 2560 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลมหิดลทยากรจาก พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2559 มีดังนี้
ศ.นพ.ธารา ตริตระการ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2512 (SI) 
ศ.พงษศิลป์ อรุณรัตน์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2537 (LC) 
รศ.ภญ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2513 (PY)
ศ.คลินิก ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2523 (DT) 
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, (SC 2) 
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2517 (TM) 
ศ.เกียรติคุณ พญ.สุภรี สุวรรณจูฑะ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2508 (SI) 
ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2508 (PY) 
ขอบคุณภาพประกอบจาก facebook มหาวิทยาลัยมหิดล และนายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card