สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร Workshop เทคนิคการสัมภาษณ์ยุคใหม่ 
22 กุมภาพันธ์ 2560 กองกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการ Workshop "เทคนิคการสัมภาษณ์ยุคใหม่" ขึ้น ณ ห้อง 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระพี บุญเปลื้อง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 34 รุ่น 102 (คณะวิทยาศาสตร์), ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล และคุณปราชญพัชรางกูร ก้านจักร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 53 รุ่น 121 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ตำแหน่ง Human Resources Officer บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด) เป็นวิทยากร 
วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ในการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อและการสมัครงาน รวมทั้งได้เพิ่มพูนเทคนิคต่าง ๆ และได้ฝึกทักษะในการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและสมัครงานในอนาคตต่อไป 

ข่าวโดยนางสาววิจินตา พวงสอาด 
ภาพโดยนายสิทธิชัย โสน้ำเที่ยง

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card