แนะนำศิษย์เก่า
FOOD CHANGES, LIFE CHANGES ชีวิตที่ ‘เปลี่ยนไป แต่ไม่เปลี่ยนแปลง’  ของ ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร 
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 48 รุ่นที 118 (วิทยาลัยนานาชาติ) ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ http://hipthailand.net

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card