แนะนำศิษย์เก่า

พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระบริหารงาน 2561-2563 
ภาพจาก facebook Mahidol University
พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระบริหารงาน 2561-2563 โดยจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารสมาคมรับทราบและอนุมัติเพื่อดำเนินตามขั้นตอนและนำเรียนที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องจรินทรยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ-นรีเวชวิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจการจัดการ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อุปนายกแพทยสภา นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นนายแพทย์ใหญ่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งโรงพยาบาลตำรวจ

ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ชายที่เป็นหมันให้มีบุตรโดยเทคโนโลยี่เทเซ่/อิ๊กซี่ (TESE/ICSI) เป็นรายแรกของประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้มีบุตรยากโดยเทคนิคกิ๊ฟท์ (GIFT) เป็นรายแรกของประเทศไทย เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเซ็นคาเบรียล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานกรรมการบริษัท เจตนิน จำกัด..... ข่าวจากภาพจาก facebook Mahidol University

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card