แนะนำศิษย์เก่า

อ.ดร.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรหัส 39 รุ่นที่ 107 ( คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, รุ่น 32) 
ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สภานักศึกษา ปี 2543
บุคคลต้นแบบ จาก  Project Nine 9 ต่อไป ตอน  อนาคตของแพทย์ แพทย์ผู้ได้แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 กับความหวังในการพัฒนาวิธีการใหม่เพื่อรักษาโรคมะเร็ง
 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card