แนะนำศิษย์เก่า

อาจารย์ ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี 2541 (เกียรตินิยมอันดับ2) และ ปริญญาเอก 2557 
::ภาพและข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
"ศิษย์เก่า คนเก่ง" มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี 2541 (เกียรตินิยมอันดับ2) / ปริญญาเอก 2557 อาจารย์ ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา

รางวัลที่ภาคภูมิใจ
- รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม “DEAN’S LIST” ประจำปีการศึกษา 2557
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดี กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

ปัจจุบัน
อาจารย์ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card