แนะนำศิษย์เก่า

ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายในสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ เป็นคนไทยคนที่ 6 ที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ ในฐานะผู้นำชุมชนในปี 2516 จากมูลนิธิรามอน แมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ และเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ วิชาการบริหารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล 

------------------------------------------------------------------------
แหล่งข่าวจาก รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ 
ภาพจาก facebook กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
ข้อมูลประกอบจากเว็บไซต์ โรงเรียนกระแสพัฒนา 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card