แนะนำศิษย์เก่า

นาย นพดล ปัญญาวุฒิไกร  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 23 (PY) ผู้ก่อตั้งกลุ่ม หัวใจถ่ายภาพ กลุ่มจิตอาสาที่สอนเด็กพิการทางสายตาถ่ายภาพกลุ่มแรกในประเทศไทย
ภาพจาก http://innoinspirebynia.com

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card