แนะนำศิษย์เก่า
คุณกัญจน์ชญา เรืองศิริกานต์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 (วิทยาลัยราชสุดา) เจ้าของ Talk หัวข้อ มือที่ไร้เสียง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tedxmahidolu.com/2018

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card