แนะนำศิษย์เก่า
ศราวุธ สิริขจรเดชสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 49 รุ่น 117 (CMMU) ผู้นำคนรุ่นใหม่ของเครือซีพี

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

1.กรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557 - 2559

2.นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552- 2553

3.นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ปี 2551- 2552

4.ผู้ก่อตั้งค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี (Plus Camp) ปี 2552

5.โล่เชิดชูเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้พร้อมด้วยคุณงามความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม สนับสนุนกิจกรรม และสรรค์สร้างความเจริญแก่มหาวิทยาลัยมหิดล และท้องถิ่น ตลอดจนสังคมไทย ปี 2557

6.โล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2556


ปัจจุบัน

- Investment Promotion Manager, Senior Specialist

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สำนักบริหารสิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุน

- Senior Investment Counselor, Specialist

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ส่วนงานบริหารสิทธิประโยชน์ด้านภาษี

- Chief Information Officer (CIO)

บริษัท เอ็ม.เอ็น.คอนโดทาวน์ จำกัด

- ผู้จัดการทั่วไปสายงานปฏิบัติการอาคาร และที่ปรึกษาด้านการดำเนินกลยุทธ์การตลาด

บริษัท ปิยนันท์แมนชั่น จำกัด

- อาจารย์สอนเสริมหลักสูตร (อาจารย์พิเศษ) สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

- อาจารย์สอนเสริมหลักสูตร (อาจารย์พิเศษ) ระดับปฐมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา

#MahidolAlumni

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card