แนะนำศิษย์เก่า

นิโลบล ฉันทสมบัติ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 54 รุ่น 122 (LA) รางวัลมหิดลทยากร  2559 ประธานชุมนุมนาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ ปี 2558
:: ภาพและข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล ::
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
1. แฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย ปี 2545 ได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเดินทางไปแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ประเทศพม่า ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น
2. นักเรียนแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกา ในโครงการ AFS Intercultural Programs ปี 2552-2553
3. MUIR AMBASSADOR ประจำปี 2556
4. ตัวแทนมหาวิทยาลัยแสดงนาฏศิลป์ไทย ในงาน The 1st ASEAN+3 Youth Cultural Forum ที่ประเทศมาเลเซีย ในปี 2556
5. รับรางวัล “ศิลปาวิชาธร” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ในการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลของ ปี 2556
6. ยุวมัคคุเทศก์ "MU GUIDE" รุ่นที่ 4 ปี 2557
7. อาสาสมัครช่วยงาน the Seventieth Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific held ณ United Nations Conference Centre (UN) ปี 2557
8. รับเหรียญเรียนดี 4 ปีต่อเนื่อง จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1) 
9. ประธานชุมนุมนาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ ปี 2558

ปัจจุบัน
ตำแหน่งงาน Customer Service Executive and Sales Support บริษัท Bobst (Thailand) Limited และ ธุรกิจส่วนตัว "สาคูวังหลัง"
#‎MahidolAlumni
 :: ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล ::

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card