แนะนำศิษย์เก่า
นางสาวศศิกานต์ คำรักษ์เกียรติ  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 53 รุ่น 121 (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ผลงาน
- รางวัลรองชนะเลิศ "เรื่องเล่าเร้าพลัง" งานมหกรรมคุณภาพ Quality Conference ครั้งที่ 23 ปี 2559
- วาดภาพประกอบเฟซบุคแฟนเพจ Rama Lounge งานสื่อสารองค์กรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปัจจุบัน
- พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
::ภาพและข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card