แนะนำศิษย์เก่า
รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  รหัส 46 รุ่นที่  114  (คณะวิทยาศาสตร์)  
รางวัล SAADC2015 Young Scientist Award

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card