แนะนำศิษย์เก่า
:::ภาพและข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล ::::
นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

- บัณฑิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2557

- ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนำเสนอแผนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "พลิกมุมมอง มองคนพิการ" ในรายการ "คิดสร้างชาติ" จัดโดยสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT)

- ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนำเสนอแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข ในโครงการ “Redesigning Thailand ปี 2” จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- ทีมผู้เขียนหนังสือนิทานเพื่อเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability) เรื่อง "เด็กชายกะปิ" ชื่อทีมผู้เขียน "หมอลี่ พี่เต้ น้องเนย" สำนักพิมพ์ Afterword

- ยุวทูตโครงการสะพานเสียง (Saphan Siang Youth Ambassador) ยุวทูตด้านแรงงานข้ามชาติ โครงการภายใต้องค์การสหประชาชาติ (United Nations) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization)

:::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card