แนะนำศิษย์เก่า

"ศิษย์เก่า คนเก่ง"  คำรณ ไพศาลพัฒนสกุล, 2540   ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  (เวชนิทัศน์ รุ่นที่ 30)   

- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขา Sclupture Model Award 2013
- ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมมหิดล ปี 2558
::ภาพและข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card