แนะนำศิษย์เก่า
:::ภาพและข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล ::::
“ศิษย์เก่า คนเก่ง”  วริศรา ตุวยานนท์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี ปี 2541,ปริญญาโท ปี 2553

- พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
- พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาลในระดับตติยภูมิ จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2558
- รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557-2558

 :::ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::: 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card